WELKOMDIENST MIDDELBURG

De welkomdiensten in Middelburg. Van het begin tot heden.


De Welkomdiensten zijn medio 1973 ontstaan uit een initiatief van het Hervormd Open Deur Werk en het Gereformeerd Evangelisatiewerk, in samenwerking met het Leger des Heils.

In het begin was er sprake van een officiële afvaardiging van de kerken, in de zogeheten “Interkerkelijke Commissie Welkomdiensten voor iedereen”. Tegenwoordig bestaat de Welkomdienstcommissie uit leden van de Hofpleinkerk, Hoeksteen, Ontmoetingskerk, Gasthuiskerk, Gereformeerde Kerk Arnemuiden en de Protestantse Gemeente Biggekerke ieder op persoonlijke titel.


De vijf diensten worden afwisselend in de Hofpleinkerk, Morgenster en de Hoeksteen gehouden.

Zie hiervoor de agenda.

De ouderling van dienst komt uit de betreffende kerk waar de dienst gehouden wordt, om tot uitdrukking te brengen dat die kerk de verantwoordelijkheid voor de dienst heeft.


Om de band van de Welkomdiensten met de PGM te benadrukken, gaat er minstens één keer per jaar een predikant uit de PGM voor.


Het doel van de Welkomdiensten is door de jaren heen niet veranderd. Wij willen iedereen welkom heten, aan jong of oud, groot of klein, kerkelijk meelevend of niet, zoekend naar en gelovend in de Blijde Boodschap van Gods Liefde, door Jezus Christus, de Opgestane Heer!


De dienst bestaat uit veel zingen met als muzikale begeleiding een combo. Vaak is er een gospelkoor dat  aan de dienst meewerkt, er is aandacht voor de kinderen en er is een voorganger/spreker uitgenodigd uit steeds wisselende Kerken of Evangelie- of Baptistengemeenten, die een korte, pakkende overdenking met een evangelisch karakter houdt. Tijdens de dienst wordt er gebruik gemaakt van een beamer.


Na de dienst ontmoeten we elkaar bij het koffie/thee drinken en kunnen we napraten over de dienst.


De diensten worden door mensen uit verschillende kerken en gemeenten bezocht, waaronder veel  jongeren, gezinnen en ouderen. Ook door mensen die niet (meer) in de “gewone” diensten komen, kortom wij voorzien –nog steeds- in een behoefte.


De aankondiging van de diensten gebeurt d.m.v. posters, uitnodigingskaarten, publicaties in advertentiebladen, kerkbladen e.d. Ook op onze website: www.welkomdienst.nl staan de diensten, koren en combo’s  aangekondigd. Tevens kunt u hier foto’s van gehouden diensten zien.


Ieder lid van de commissie heeft een speciale taak, variërend van penningmeester, secretaris of voorzitter, publicaties verzorgen, het regelen van koren of combo’s, beamerwerk voorbereiden en uitvoeren in de dienst, posters verspreiden e.d. Twee wisselende mensen uit de commissie bereiden de dienst voor samen met de voorganger en indien gewenst met het koor en combo.

We vergaderen op de maandag na de Welkomdienst, waarin de afgelopen dienst geëvalueerd wordt, lopende zaken behandeld worden en de volgende dienst besproken wordt.


We zijn een enthousiaste commissie die momenteel uit acht leden bestaat. Bent u ook enthousiast geworden door bovenstaand verhaal, dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met de voorzitter of secretaresse van de commissie, want we kunnen nog enkele nieuwe leden gebruiken!